Noutăți

5 minute - Timp de citire (1092 cuvinte)
drept-acces-informatii-0624
3
  14-06-2024
  502
  0

Liberul acces la informații de interes public

Liberul acces la informații de interes public este consacrat la nivel constituțional prin textul art. 31. Acest articol prevede că dreptul la informații de interes public al persoanelor nu poate fi îngrădit, iar autoritățile publice au obligația să asigure informarea maselor cu privire la problemele de interes public, dar și de interes personal pentru un anumit cetățean.

Pentru a putea merge cu discuția în continuare, este necesar să lămurim în prealabil ce înseamnă aceste informații de interes public. Conform art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, „prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației”.

Aceste informații privesc activitatea mai multor instituții, deoarece, în sensul legii anterior menționate, prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional. De asemenea, se încadrează în noțiunea de autoritate sau instituție publică partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici. Pe scurt, orice persoană juridică publică sau privată care este finanțată din bani publici.

Cu alte cuvinte, sfera de informații la care cetățenii au acces liber și neîngrădit este foarte largă. Pe de altă parte, liberul acces la informație este garantat oricui, atât cetățenilor persoane fizice, cât și persoanelor juridice, indiferent dacă sunt cetățeni români sau străini.

Liberul acces la informație este reglementat de Legea 544/2001 și reprezintă una dintre cele mai importante legi pentru integrarea cetățenilor în sistemul democratic actual, în sensul că aceștia au posibilitatea de a fi informați și de a participa activ în comunitatea în care trăiesc. Obligația autorităților publice și a instituțiilor publice de a furniza informații de interes public asigură transparența activităților acestor instituții, activități care ne privesc pe fiecare dintre noi. Prin obligația de informare a cetățenilor cu privire la activitățile pe care astfel de instituții le desfășoară, persoanele interesate pot monitoriza activitatea acestor instituții și astfel se poate asigura o mai bună desfășurare a activității respectivului organism. De altfel, prin acces liber la informații de interes public, crește și responsabilitatea funcționarilor publici.

Dacă doriți să aflați orice tip de informație de la o autoritate publică, care vi se pare că este de interes public, aveți această posibilitate. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o cerere scrisă adresată respectivei autorități sau instituții, care să cuprindă numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului și, cel mai important, informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public. Informația solicitată trebuie să cuprindă cât mai multe detalii pe baza cărora respectiva informație poate fi găsită.

Cu titlu de exemplu, în zona în care locuiți apare un șantier, iar pe panoul informativ observați că se construiește o clădire de apartamente, dar nu este identificat beneficiarul construcției și nici numărul autorizației de construire sau alte date relevante pentru a afla dacă respectiva construcție care urmează să fie edificată respectă prevederile legale. În acest sens, puteți să formulați o astfel de cerere către Primăria localității în care locuiți, identificând respectivul șantier prin adresă și alte date care sunt disponibile pe panoul de informare, pentru a afla dacă respectiva construcție are autorizație de construire, dacă respectă prevederile legate de înălțimea construcțiilor din respectiva zonă sau de distanța față de proprietatea vecină și alte elemente care v-ar putea interesa.

Termenul în care autoritățile sau instituțiile pot răspunde la această solicitare este de 10 zile și se poate prelungi până la 30 de zile de la înregistrarea solicitării, cu condiția ca în termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării petentul să fie informat că termenul de soluționare a fost prelungit. Este important să aveți numărul de înregistrare a cererii, deoarece, în cazul în care organismul respectiv nu vă răspunde în termenul de maxim 30 de zile, în baza acelui număr de înregistrare puteți face următoarele demersuri.

De asemenea, informațiile pot fi solicitate și verbal funcționarilor publici din cadrul compartimentelor de informare și relații publice, care au posibilitatea fie de a furniza aceste informații pe loc, fie de a îndruma persoanele interesate să formuleze solicitarea scrisă descrisă în paragrafele anterioare.

În condițiile în care angajatul desemnat cu soluționarea cererii refuză să transmită răspunsul către persoana interesată, aceasta din urmă poate face o reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință despre refuz, urmând să fie efectuată o cercetare administrativă care poate atrage răspunderea disciplinară a persoanei care a refuzat să răspundă cererii. Dacă această cercetare se dovedește a fi întemeiată, în termen de maxim 15 zile de la depunerea reclamației, solicitantul va primi un răspuns scris care, pe lângă informațiile solicitate, va cuprinde și sancțiunea disciplinară aplicată persoanei care a refuzat în mod nejustificat să răspundă la solicitare.

În condițiile în care persoana interesată nu primește niciun răspuns la solicitarea de furnizare a informațiilor de interes public, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de soluționare a cererii (10 sau 30 de zile, după caz), se poate formula o cerere de chemare în judecată la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

Instanța poate obliga autoritatea sau instituția respectivă să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească persoanei lezate în drepturile sale daune morale și/sau patrimoniale, dacă este cazul. Hotărârea instanței poate fi atacată numai cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea și se judecă de Curtea de Apel. Decizia acestei instanțe din urmă este definitivă. Atât pentru acțiunea descrisă anterior, cât și pentru recurs, persoana interesată este scutită de la a achita o taxă judiciară de timbru, iar astfel de cereri se judecă de urgență.

Pentru a conchide, trebuie reținut că orice persoană are acces la informații de interes public, iar liberul acces la aceste informații are o importanță majoră în societatea modernă, deoarece contribuie la transparență, responsabilitate și participare democratică. Legislația în vigoare garantează cetățenilor respectarea acestui drept și oferă remedii în condițiile în care autoritățile sau instituțiile publice care ar trebui să furnizeze astfel de informații nu își respectă obligațiile.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa