Drept fiscal

Drept fiscal

Cauți un avocat specializat în drept fiscal?

Un avocat bun în contencios fiscal îți poate oferi sprijin juridic cu privire la contestarea unei decizii de impunere, a unei amenzi fiscale, contestația la executare fiscală, asistență pe parcursul unui control fiscal, optimizare fiscală și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

O decizie de impunere sau decizie de atragere a răspunderii fiscale solidare vă pot pune sub spectrul executării silite pentru tot restul vieții. Din acest motiv este bine să apelați cât mai devreme la un avocat specializat în drept fiscal, chiar înainte de declanșarea unui control fiscal. Avocatul și contabilul sunt principalii dumneavoastră aliați. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Drept Fiscal Timisoara

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal cu caracter executoriu, emis de organul competent, prin care se stabileşte cuantumul sumelor datorate (de un contribuabil) unei/unor componente a/ale sistemului bugetar, respectiv al sumelor de restituit de la buget în perioada impozabilă, pentru fiecare categorie de venit (impozit, taxă, contribuţie etc.) în parte.

Decizia de impunere trebuie să cuprindă tipul creanței fiscale, baza de impozitare, cuantumul acesteia, precum și următoarele elemente:
 1. denumirea organului fiscal emitent;
 2. data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
 3. datele de identificare a contribuabilului/plătitorului şi, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor;
 4. obiectul actului administrativ fiscal;
 5. motivele de fapt;
 6. temeiul de drept;
 7. numele şi calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
 8. semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum şi ştampila organului fiscal emitent;
 9. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
 10. menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.
Atunci când contribuabilul consideră că decizia de impunere conține erori sau nu corespunde cu situația reală a lucrurilor, acesta are dreptul de a contesta decizia. Dacă doriți să faceți o contestație împotriva unei decizii de impunere, aceasta trebuie să conțină următoarele elemente:
 • datele dumneavoastră de identificare;
 • obiectul contestației;
 • motivele de fapt și de drept pe care se sprijină contestația;
 • dovezile pe care această contestație se întemeiază;
 • semnătura dumneavoastră.
Obiectul contestației îl constituie sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal local în cuprinsul deciziei de impunere atacate, care se vor regăsi în cuprinsul contestației, individualizate pe categorii de creanțe fiscale, precum și accesoriile acestora.

Codul de Procedură Fiscală prevede mai multe tipuri de controale și inspecții fiscale după cum urmează:
 • Inspecția fiscală generală, care presupune verificarea modului de îndeplinire a tuturor obligațiilor fiscale și contabile ce revin unui contribuabil pentru o perioadă determinată de timp;
 • Inspecția fiscală parțială, în cadrul căreia se verifică îndeplinirea uneia sau mai multor obligații fiscale și contabile ce revin unui contribuabil pentru o perioadă determinată de timp.
 • Verificarea situației fiscale personale este destinată persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit. În acest caz organul fiscal este obligat să înștiințeze în scris persoana fizică supusă verificării cu privire la acțiunea care urmează să se desfășoare. În plus, contribuabilului i se va cere ca în termen de cel mult 60 de zile să predea organului fiscal documente justificative sau orice alte clarificări cu privire la situația sa fiscală.
 • Controlul inopinat, după cum îi spune și numele, se face fără preaviz și presupune verificarea documentelor și operațiunilor impozabile ale uni contribuabil în comparație cu starea de fapt a situației fiscale. Controlul inopinat durează cel mult 30 de zile.
 • Controlul antifraudă sau controlul operativ inopinat se efectuează numai de către inspectorii antifraudă și presupune un control tematic care urmărește constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice determinate. Asemena controlului inopinat, și controlul antifraudă se face fără preaviz.
 • Verificarea documentară are ca scop stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului. Atunci când sunt găsite diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozbile sau informațiile legate de acestea declarate de contribuabil, organul fiscal va trimite o înștiințare și va cere contribuabilului documente justificative în vederea clarificării situației. În cazul în care documentele trimise nu sunt suficiente pentru clarificarea situației, se va emite o decizie de impunere.
Codul de Procedură Fiscală prevede si drepturile contribuabilului pe parcursul acestor inspecții/controale:
 • Dreptul de a fi informat- contribuabilul are dreptul de a fi informat în legătură cu aspectele constatate în timpul inspecției fiscale, iar la încheierea acesteia să primească din partea organului de inspecție fiscală un raport cu toate constatările și consecințele lor fiscale. Contribuabilul are dreptul de a-și prezenta, în scris, punctul de vedere cu privire la acest raport în termen de 5 (pentru contribuabilii mici) sau 7 zile lucrătoare (pentru contribuabilii mari) de la data încheierii inspecției fiscale;
 • Dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică pe parcursul inspecției fiscale;
 • Dreptul de a fi înștiințat înainte de începerea inspecției fiscale- acesta este un drept corelativ cu obligația organului fiscal de a trimite un aviz cu 30 de zile înainte (pentru marii contribuabili) sau 15 zile (pentru micii contribuabili), conform art. 122 Cod Pr. Fiscală.
 • Dreptul de a amâna începerea inspecției fiscale- contribuabilul poate solicita, o singură dată și pentru motive întemeiate, amânarea începerii inspecției fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal;
 • În cazul controlului inopinat, contribuabilul are dreptul de a-și exprima punctul de vedere față de constatările menționate în procesul verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.
 • Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate- în cazul verificării situației fiscale personale, contribuabilul are dreptul de a da informații, de a prezenta înscrisuri sau orice alte acte necesare clarificării situației fiscale.
Puteți citi aici mai multe despre inspecțiile fiscale.

Ia legătura cu noi. Poți citi mai multe despre acest subiect aici.

Ia legătura cu noi, colaboratorii noștri, experți contabili cu peste 20 de ani de experiență, te pot ajuta.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat drept fiscal Timișoara - Alexandru Mușătoiu - Contencios fiscal și administrativ

Fiscalitatea este un aspect esenţial în cadrul procesului decizional la nivelul unei companii, naționale sau transfrontaliere. Astfel, cu ocazia elaborării strategiilor operaţionale, atât companiile, cât şi persoanele fizice sunt determinate să aibă în vedere o serie de aspecte de fiscalitate directă şi indirectă. Consultanţa fiscală are ca scop maximizarea avantajelor fiscale, și, până la urmă a profitului, dar şi eficientizarea şi optimizarea tuturor tipurilor de activităţi.

În ceea ce privește litigiile fiscale, serviciile noastre se axează pe asistență și reprezentare juridică în următoarele etape ale procedurii fiscale și procesului fiscal:
 • inspecții fiscale (TVA, impozit pe profit, contribuții sociale obligatorii, impozit pe venit);
 • controale antifraudă și alte varietăți de controale fiscale;
 • verificări ale situației fiscale personale;
 • cereri de suspendare acte administrative fiscale;
 • contestații la executare în materie fiscală;
 • contestații fiscale;
 • acțiuni de fond în toate sub-domeniile dreptului fiscal, la toate instanțele și în toate căile de atac;
 • cereri de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și acțiuni preliminare în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Conex cu sfera fiscalității, putem oferi clienților noștri audit financiar-contabil.