Drept civil

Drept civil

Cauți un avocat specializat în drept civil?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la operațiuni și procese care țin de Cartea Funciară, revendicări, uzucapiune, întocmirea unor contracte civile, apărarea drepturilor nepatrimoniale, răspunderea civilă delictuală, răspunderea civilă contractuală, ofertă reală de plată, dare în plată și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Dreptul civil este reflecția vieții noastre de zi cu zi. De la dreptul familiei, custodia unui copil, probleme imobiliare la vânzarea-cumpărarea unui apartament sau a unei case, alte contracte, ipotecă, răspundere civilă delictuală sau contractuală, apărarea drepturilor nepatrimoniale cum ar fi demnitatea și reputația persoanei, probleme legate de succesiune, toate intră sub cupola dreptului civil și necesită competența un avocat specializat în drept civil. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Drept Civil Timisoara

Da, reputația și demnitatea persoanei sunt drepturi nepatrimoniale protejate prin Codul Civil și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Ordonanța de plată este o modalitate mai rapidă de recuperare a creanțelor certe, lichide și exigibile, prin intermediul instanței. Conform art. 1014 Cod de pr. Civilă ordonanța de plată constă „în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege”. Înainte de a sesiza instanța, creditorul trebuie să comunice debitorului printr-un executor judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu valoare declarată și confirmare de primire, o somație prin care îi va pune în vedere suma datorată pe care trebuie sa o achite în termen de 15 zile de la primire. În cazul în care debitorul refuză să plătească în decurs de 15 zile, creditorul poate înainta cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă. Puteți citi mai multe despre ordonanța de plată aici.

Promisiunea bilaterală de vânzare reprezintă un antecontract de vânzare-cumpărare prin care vânzătorul (promitent) se obligă că va vinde un bun iar cumpărătorul (beneficiar) se obligă că îl va cumpăra la un preț determinat. În cazul în care una dintre părțile contractante nu își respectă promisiunea, cealaltă parte are dreptul de a cere în instanță daune-interese pentru prejudiciul cauzat și/sau să pună în executare promisiunea încheiată la notar care constituie titlu executoriu.

Prescripția extinctivă reprezintă perioada de timp în care o persoană își poate exercita dreptul de a constrânge o altă persoană, cu ajutorul forței publice, să execute o anumită prestație, să respecte o anumită situație juridică sau să suporte orice altă sancțiune civilă, după caz. Termenul general pentru prescripția extinctivă este de 3 ani însă poate varia în funcție de situație.

Alte termene de prescripție:

Termenul de prescripţie de 10 ani
 • drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripţie;
 • repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortură ori acte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin violenţă ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa;
 • repararea prejudiciului adus mediului înconjurător.
Termenul de prescripţie de 2 ani
 • dreptul la acţiune întemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie în termen de 2 ani.
 • de asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere.
Termenul de prescripţie de un an
Se prescrie în termen de un an dreptul la acţiune în cazul:
 • profesioniştilor din alimentaţia publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;
 • profesorilor, institutorilor, maeştrilor şi artiştilor, pentru lecţiile date cu ora, cu ziua sau cu luna;
 • medicilor, moaşelor, asistentelor şi farmaciştilor, pentru vizite, operaţii sau medicamente;
 • vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute şi a furniturilor livrate;
 • meşteşugarilor şi artizanilor, pentru plata muncii lor;
 • avocaţilor, împotriva clienţilor, pentru plata onorariilor şi cheltuielilor. Termenul de prescripţie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părţilor ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescripţie este de 3 ani de la data ultimei prestaţii efectuate;
 • notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, în ceea ce priveşte plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele funcţiei lor. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua în care aceste sume au devenit exigibile;
 • inginerilor, arhitecţilor, geodezilor, contabililor şi altor liber-profesionişti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua când s-a terminat lucrarea.
Întreruperea prescripției se poate face:
 • printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia;
 • prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de arbitrare, prin înscrierea creanţei la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori ori prin invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie;
 • prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la începerea cercetării judecătoreşti; în cazul în care despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripţiei, chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte civilă;
 • prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere;
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat drept civil Timișoara - Litigii - Alexandru Mușătoiu
Răspundere civilă delictuală și contractuală

Dreptul civil este reflecția vieții noastre de zi cu zi. De la dreptul familiei, custodia unui copil, probleme imobiliare la vânzarea-cumpărarea unui apartament sau a unei case, alte contracte, ipotecă, răspundere civilă delictuală, apărarea drepturilor nepatrimoniale cum ar fi demnitatea și reputația persoanei, succesiune ș.a.m.d., toate intră sub cupola dreptului civil.

În literatura de specialitate, dreptul civil a fost definit ca fiind o ramură a dreptului ce reglementează raporturi patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică. Prin raporturi patrimoniale înțelegem acele drepturi precum dreptul de proprietate publică și/sau privată sau variații ale dreptului la proprietate, precum dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, dreptul de superficie, de obligații – gestiunea frauduloasă, îmbogățirea fără justa cauză, plata nedatorată.

În categoria raporturilor nepatrimoniale intră elementele de identificare ale unei persoane – numele, domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și morală – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

Vă oferim servicii calificate de avocatură atât pe linie de consultanță cât și pe linie de reprezentare în instanță. Putem fi avocatul dumneavoastră la procese în faza procesuală de la Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație si Justiție, inclusiv Curtea de la Strasbourg și Curtea Constituțională a României. Vă putem reprezenta în orice fel de procese civile și vă putem oferi cele mai bune strategii pentru rezolvarea litigiilor civile apărute în viața dumneavoastră.

Asigurăm suportul necesar privind serviciile juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime născute din raporturile de drept civil: drepturi și obligații, contracte, proprietate/coproprietate, răspundere civilă delictuală, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garanții, onoarea și demnitatea persoanei și nu numai.