Drept administrativ

Drept administrativ

Cauți un avocat specializat în drept administrativ?

Un avocat bun în contencios administrativ îți poate oferi sprijin juridic cu privire la anularea unui act administrativ care îți prejudiciază interesele, suspendarea unui act administrativ emis de autoritățile locale sau centrale, atacarea unei Hotărâri de Guvern și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Fie că vi s-a refuzat emiterea unui act administrativ, o autoritate refuză punerea în executare a unui titlu executoriu, a unei sentințe judecătorești, sau un act administrativ vă afectează drepturile și interesele, aveți nevoie de un avocat specializat în drept administrativ pentru a elabora strategia optimă de abordare a cazului, inclusiv atragerea răspunderii funcționarului public în cauză. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Drept Administrativ Timisoara

Atacarea unei Hotărâri de Guvern se poate face de către orice persoană care consideră că prin emiterea acesteia i-au fost vătămate drepturi sau interese legitime. Dacă Hotărârea a intrat deja în circuitul civil și a început să producă efecte juridice, vă puteți adresa direct instanței de contencios administrativ pentru a cere revocarea în tot sau în parte a acesteia. Cererea trebuie să conțină motivele pentru care considerați că ați fost vătămat de emiterea actului administrativ precum și o copie Hotărârii în cauză.

În fața instanței de contencios administrativ se pot ataca acte administrative unilaterale emise de o autoritate publică centrală sau locală. În această categorie sunt incluse și contractele administrative ce au ca obiect executarea lucrărilor de interes public, punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice etc., precum și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal (de regulă 30 de zile).

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat drept administrativ Timișoara - Alexandru Mușătoiu – Contencios

Activitatea unui avocat specializat în drept administrativ, avocat contencios administrativ cum i se mai spune, cuprinde, fără a se limita, următoarele:

 • Formulare și depunere de plângeri prealabile în fata autorităților sau instituțiilor pentru îndeplinirea procedurilor obligatorii sau pentru recuperarea/apărarea unor drepturi și interese legitime.
 • Formulare și susținere plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției sau a altor sancțiuni, precum și, după caz, solicitarea suspendării măsurilor dispuse până la soluționarea definitivă a cauzelor.
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată/completurilor de contencios administrativ.
 • Acțiuni privind modificarea ori interpretarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu autoritățile publice, cum ar fi contracte de concesiune, de închiriere, de administrare și alte asemenea.
 • Consultanță și asistență juridică privind încheierea/modificarea/încetarea contractelor administrative.
 • Acțiuni în anularea deciziilor de impunere emise nelegal și/sau neîntemeiat de către autoritățile sau instituțiile statului, centrale sau locale.
 • Formularea de cereri de chemare în judecată împotriva organelor administraţiei publice, centrale sau locale.
 • Acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ.
 • Acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere.
 • Reprezentare si asistență juridică în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale.

Avocat drepturile omului Timișoara - Alexandru Mușătoiu - Drept european - CEDO


Înainte de a adresa o plângere trebuie să vă asigurați că ați epuizat absolut toate căile de atac interne la care puteați recurge pentru a remedia situația (proces la tribunalul/judecătoria competente, urmat de un apel sau recurs în fața unei instanțe superioare). De la data deciziei definitive a instanței superioare, vă puteți adresa CEDO în cel mult 4 luni. După expirarea acestui termen, Curtea nu vă va mai accepta plângerea.

Pentru a înainta o plângere este suficient să trimiteți Curţii un formular de cerere complet, însoţit de documentele relevante, prin poștă, la următoarea adresă : The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe 67075 Strasbourg cedex France. Formularul de cerere poate fi descărcat de aici și trebuie să conțină:
 • o prezentare pe scurt a faptelor şi a plângerilor dvs.;
 • menţionarea dreptului sau a drepturilor prevăzute de Convenţie care estimaţi că v-au fost violate;
 • recursurile pe care le-aţi întreprins deja pentru remedierea situaţiei;
 • copii ale deciziilor emise în cazul dumneavoastră de toate autorităţile publice interesate. Aceste documente nu vă vor fi restituite, așadar trimiteţi numai copii
Curtea va analiza gratuit cererea dumneavoastră și veți fi informat în scris asupra oricărei decizii luate.

Dacă cererea dumneavoastră, în totalitate sau în parte, este declarată inadmisibilă, decizia este definitivă şi (nu mai poate fi atacată) irevocabilă. Dacă cererea este declarată admisibilă, Curtea va încuraja părţile (dumneavoastră şi statul interesat) să ajungă la o înţelegere amiabilă. Ambelor părţi li se va recomanda să convină asupra unei soluţii. Dacă o astfel de înţelegere nu se poate încheia, Curtea va proceda la examinarea fondului cererii şi va judeca dacă a avut loc sau nu o încălcare a Convenţiei.
Pentru introducerea unei cereri găsiți mai multe informații aici.

După cum îi spune și numele, CEDO analizează plângerile împotriva încălcării drepturilor enunţate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Acestea se referă la o gamă largă de încălcări, cum ar fi: tortura şi relele tratamente asupra deţinuţilor, actul de detenţie, disfuncţiile în desfăşurarea necorespunzătoare a proceselor civile sau penale, discriminarea în exercitarea unui drept garantat de Convenţie, nerespectarea vieţii private, a vieţii de familie, nerespectarea domiciliului şi a corespondenţei, restrângerea drepturilor de exprimare a opiniei, de comunicare sau primire a unei informaţii, libertatea de a se reuni şi de a demonstra, expulzările şi extrădările, confiscarea bunurilor şi exproprierile.

Plângerile nu pot fi adresate decât împotriva unuia sau mai multor state membre ale Convenției care considerați că v-au nerespectat drepturile. De asemenea, acţiunea sau acţiunile contestate trebuie să fi fost întreprinse de o autoritate publică a acelui/acelor stat(e): tribunal, administraţie publică etc..

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinetul nostru furnizează servicii de asistență și reprezentare juridică în domeniul dreptului european al drepturilor omului. Serviciile noastre includ și posibilitatea redactării unor plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului, după finalizarea procedurilor judiciare naționale, respectiv posibilitatea reprezentării în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Am reușit să susținem cu succes, în fața instanțelor de contencios fiscal, prevalența dreptului european în materii precum TVA, accize, taxe vamale, libera circulație a mărfurilor precum și adresarea unor întrebări preliminare către CJUE.

Un avocat bun în drept european îți poate oferi sprijin juridic cu privire la formularea unei plângeri CEDO, apărarea demnității, onoarei sau reputației și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne!