Onorariu Avocat

Prețul depinde de problema pe care o aveți și nu numai. Însă vă puteți face o idee generală citind Ghidul de mai jos.

Din nou, depinde de complexitatea divorțului, dacă este cu sau fără copii, dacă se vor solicita daune morale sau culpa exclusivă a partenerului și așa mai departe. Însă vă puteți face o idee și despre acest subiect citind Ghidul de mai jos.

Citește mai multe despre acest subiect aici.

Citește mai multe aici.

Important – ghidul redat mai jos privește onorariile minime recomandate pentru a fi percepute de către orice avocat, indiferent de vechimea în profesia de avocat, experiență, reputație și așa mai departe. Este de așteptat ca pe măsură ce vechimea, experiența și reputația unui avocat cresc, concomitent vor crește și onorariile.

*Onorariile minimale recomandate au fost actualizate de la data de 01.06.2023 cu rata inflației pentru anii 2021-2022, respectiv au crescut cu 21,5%. (textul de mai jos conține cuantumul neactualizat)

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 174/24 iunie 2021

GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE

Notă de fundamentare

Necesitatea adoptării tabloului onorariilor minimale, cu caracter de recomandare, așa cum prevăd modificările legislative recente ale Legii nr. 51/1995 prin adoptarea Legii nr. 25/2017, care in art.13 si art. 34 completează dispozițiile Legii nr. 51/1995 cu art.31 (12) si art. 66 lit. x), (după republicare, art. 30 alin. 3, respectiv, 65 lit. v) precum si nevoia de reglementare a unui asemenea domeniu sensibil, are ca fundament acoperirea mai multor nevoi.

Prima, și cea mai importantă nevoie, este cea determinată de haosul în care avocatul român a fost aruncat după „privatizarea avocaturii în anul 1995", în condițiile în care, aproximativ 80 de ani, instituția onorariului minimal a funcționat ca un reper important în activitatea avocatului, iar astăzi, în lipsa oricăror repere, acest fapt dă naștere unor activități speculative, lipsite de deontologie, sau creează o piață interprofesională neconcurențială, care nu face cinste profesiei.

O a doua este cea legată de crearea unor baze de criterii obiective care să nu mai permită arbitrariul de care dau dovadă, de cele mai multe ori, judecătorii, în reducerea onorariilor avocațiale rezolvând în acest fel și nevoia de transparență în formarea cheltuielilor judiciare, principiu european parte componentă a normelor care vizează accesul la justiție.

Și a treia, dar nu cea din urmă, este, într-o viziune mult mai largă, creșterea nivelului de pregătire profesională și, implicit, ocrotirea interesului justițiabililor care vor beneficia de servicii juridice de calitate.

În sinteză, scopul pe care tindem să îl atingem cu fixarea onorariilor minimale este acela de a crea premisele unui ghid de bune practici care sa vină în sprijinul tuturor participanților la actul de justiție, prin crearea unui cadru public de referință în stabilirea și negocierea onorariilor, înlăturarea arbitrariului în modalitatea de reducere a onorariilor avocațiale de către instanțele de judecată (promovarea după sistemul austriac a unor propuneri de lege ferenda privind posibilitatea reducerii onorariului avocațial numai în condiții de contradictorialitate și numai până la minimul stabilit în tabloul de onorarii minimale), diminuarea/înlăturarea conflictelor legate de concurență neloială interprofesională și creșterea prestigiului profesional.

Potrivit art. 129 din Statutul profesiei de avocat onorariile sunt:
a) onorarii orare;
b) onorarii fixe (forfetare);
c) onorarii de succes;

În tabloul onorariilor minimale apreciem că pot fi abordate doar primele două categorii de onorarii:

Onorariu orar

Acest tip de onorariu este folosit, în general, în activitățile avocațiale în care avocatul nu poate prezice cu exactitate cât timp va utiliza pentru atingerea obiectivului la care s-a angajat. Acesta poate fi calculat în funcție de cheltuielile de funcționare, experiența, reputația avocatului etc.

Nu există o formulă standard în determinarea modului de calcul a tarifului orar a onorariului de avocat, însă, în decursul timpului, s-a impus o regulă care aduce un echilibru în ecuația financiară ce stă la baza desfășurării în bune condiții a profesiei de avocat.

Această regulă stabilește că onorariul avocațial este determinat în cote ideale, raportat la următoarele elemente: cheltuielile necesare funcționarii unui de cabinet de avocat, fondurile de rezervă (rulment) și venitul propriu al avocatului.

Menționăm că determinarea cheltuielilor de funcționare nu s-a putut realiza pe baza unui studiu sistematic, ci mai degrabă pe estimări din date publice, timpul aflat la dispoziție de la data adoptării modificării Legii nr. 51/1995, nepermițând o altfel de abordare.

Pentru un calcul mai precis, sugerăm efectuarea unui studiu care să determine cu exactitate media costului orar al activității avocațiale, acest studiu poate avea în vedere inclusiv folosirea de date statistice (în măsura în care Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției sau INS dețin astfel de date) privind cheltuielile înregistrate de formele de exercitare a profesiei.

De asemenea, având în vedere că scopul urmărit este acela de a determina un onorariu minim, în calculul acestuia am avut în vedere o medie a elementelor componente care au intrat în calculul cheltuielilor de funcționare. Cu titlu exemplificativ arătăm că aceste costuri au avut în vedere următoarele elemente: cheltuieli privind spațiul (chirii/amortizare, întreținere, mobilare, amenajare), cheltuieli privind organizarea activității (salarii, transport, comunicații, IT, birotică), cheltuieli profesionale (cotizații, costuri administrative privind ținerea contabilității).

Onorariu fix (forfetar)

Acesta se realizează în mod deosebit în situațiile în care avocatul cunoaște din experiență sau din practica altor avocați care este consumul de timp uzual în anumite tipuri de cauze pentru finalizarea activității juridice pentru care a fost angajat.

Asemenea tarife forfetare sunt folosite în general în cauzele având conținut patrimonial și prin folosirea unei cote procentuale din valoarea litigiului.

Se întâlnesc și situații în care, deși natura litigiului ar impune calculul unui onorariu pe bază de tarif orar, datorită complexității cauzei și impredictibilității în timp, se negociază o formă mixtă de tarif orar și procentual sub forma unui tarif fix.

În stabilirea unei valori cât mai precise a tarifului orar fix, apreciem că pe viitor se pot folosi statisticile MJ/CSM privind durata proceselor pe categorii de acțiuni așa cum sunt ele clasificate în sistemul ECRIS, așa încât estimarea duratei muncii avocatului să fie cât mai corectă.

Estimarea onorariului minim orar recomandat este de 220 lei /ora.

GHIDUL ORIENTATIV AL ONORARIILOR MINIMALE

Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:

A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ȘI NECONTENCIOS

1. Activități și cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificări / adrese / corespondență – onorariu orar, dar nu mai puțin de 330 lei;
1.2. Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate – 330 lei;
1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere – onorariu orar sau 440 lei ședința;
1.4. Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete / poliție) sau altor persoane de drept privat – 440 lei;
1.5. Cereri de strămutare – 440 lei;
1.6. Cereri de recuzare – 330 lei;
1.7. Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale / statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar nu mai puțin de 440 lei;
1.8. Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c), d) din Legea 51/1995 – 220 lei;
1.9. Activitățile prevăzute la art.3 lit. g), h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puțin de 220 lei;
1.10. Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995 – 440 lei.

2. Activități contencioase
2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special
2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 660 lei;
2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puțin de 660 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă – 1.540 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială – 1.540 lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 440 lei;
2.1.6. cereri posesorii – 1.540 lei.

2.2. Acțiuni și cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 660 lei;
2.2.2. între 5.001 lei și 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 880 lei;
2.2.3. între 25.001 lei și 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 1.800 lei;
2.2.4. între 100.001 lei și 250.000 lei – 3 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 4.000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului, însă nu mai puțin de 7.500 lei;
2.2.6. peste 1.000.000 – 1 % din valoarea litigiului, dar nu mai puțin de 20.000 lei.
Sunt acțiuni evaluabile în bani și se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de acțiuni:

 1. cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
 2. privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;
 3. prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
 4. cțiunile posesorii;
 5. acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
 6. acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;
 7. acțiuni în declararea simulației unui act juridic;
 8. acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;
 9. cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;
 10. cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;
 11. cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;
 12. cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale.

2.3. Acțiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial – 1.760 lei;
2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial – 1.760 lei;
2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani – 1.760 lei;
2.3.4. Acțiunile în grănițuire – 2.200 lei;
2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată – 1.100 lei;
2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești – 1.100 lei.

2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistență/reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 1.760 lei;
2.4.3. . contestație la executare împotriva executării silite înseși, având caracter patrimonial – se aplica prevederile pct.2.2;
2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1.760 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 880 lei;
2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite – 2.200 lei;
2.4.7 cereri privind recunoașterea executării străine – 1.760 lei.

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:
2.5.1. pentru cererea de divorț fără minori – 1.760 lei;
2.5.2. pentru cererea de divorț cu minori – 2.200 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei – 1.540 lei;
2.5.4. tutelă, curatelă – 1.540 lei;
2.5.5. punere sub interdicție – 1.540 lei;
2.5.6. tăgada paternității – 2.200;
2.5.7. asistare /reprezentare adopție – 2.640 lei.

2.6. În materia contenciosului administrativ:
2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă – 1.540 lei;
2.6.2. acțiune contencios administrativ – 2.200 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;
2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;
2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal – 2.640 lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;
2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC – 2.200 lei;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei.
2.6.9. În situația în care există capăt de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile art.2.2.

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență – 880 lei;
2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond – 220 lei termen;
2.7.3. contestații si cereri în procedura insolvenței – 1.540 lei;
2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.

2.8. În materie contravențională:
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției – 1.100 lei.

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară – 1.540 lei.

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:

 1. cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC – 1.540 lei;
 2. plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC – 1.540 lei;
 3. acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA – 2.640 lei.

2.11. Cererile privind litigiile de muncă și drepturi și obligații cu caracter social:
2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea CIM – 2.200 lei;
2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 1.540 lei;
2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege - 1.100 lei.

B. ÎN MATERIE PENALĂ

1. Consultații juridice, prestații ocazionale și/sau redactarea unor acte:
1.1. Consultație juridică/studiere dosar în materie penala – onorariu orar;
1.2. Consultație juridică acordată la grefă/vorbitor – onorariu orar majorat cu 50 %;
1.3. Formularea unui act de sesizare, fără a calcula și constituirea de parte civila – 660 lei;
1.4. Formularea constituirii de parte civilă – se vor aplica prevederile art. I pct. 2.2;
1.5. Formularea ocazională a unor sesizări, contestații sau cereri – 660 lei;
1.6. Reprezentare în contestații privind măsurile asiguratorii pentru alți subiecți procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2.100 lei.

2. Urmărirea penală
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale, înainte de aplicarea principiilor prevăzute în articolele următoare, cu precizarea că în cazul redeschiderii urmăririi penale se percep din nou, sunt următoarele:
2.1. Asistența/reprezentarea juridică generală (care include și acoperă activitățile și onorariile prevăzute în dispozițiile 2.3., 2.4.) în fața organelor de urmărire penală – 2.200 lei/pentru fiecare subiect procesual sau fiecare parte;
2.2. Formularea unei cereri, excepții, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 440 lei;
2.3. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 220 lei per activitate;
2.4. Asistența/reprezentarea juridică a subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau împăcării ori in vederea tranzacționării, inclusiv în ceea ce privește plata debitelor fiscale sau cu natură asemănătoare – 660 lei;
2.5. Formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției – 440 lei;
2.6. Asistența/reprezentarea juridică a inculpatului în fața procurorului în cursul acordului de recunoaștere a vinovăției – 660 lei;
2.7. Asistența juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți, per fiecare sesizare – 660 lei;
2.8. Formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare – 660 lei fiecare, în ipoteza în care procurorul ierarhic superior nu admite plângerea cu care a fost sesizat;
2.9. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluției – 660 lei;
2.10. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura confirmării la renunțarea la urmărirea penală – 660 lei;
2.11. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de cameră preliminară în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) – 660 lei;
2.12. Formularea contestației privind durata procedurii – 660 lei;
2.13. Asistența/reprezentarea juridică în fața judecătorului de drepturi si libertăți în contestația privind durata procedurii – 660 lei;
2.14. Asistarea/reprezentarea juridică a inculpatului în fața instanței în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției – 660 lei.

3. Camera preliminară
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul camerei preliminare, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. I, sunt următoarele:
3.1. Formularea cererilor și/sau excepțiilor – 660 lei;
3.2. Asistența juridică la verificarea legalității măsurii preventive, per verificare – 660 lei;
3.3. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbateri – 660 lei;
3.4. Declararea contestațiilor – 220 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestației împotriva soluției date în procedura camerei preliminare – 880 lei;
3.6. Asistența sau reprezentarea juridică în dezbaterile din contestația împotriva soluției date în procedura camerei preliminare – 880 lei.

4. Fondul cauzei
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul fondului, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în articolele următoare, sunt următoarele:
4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – 440 lei;
4.2. Declararea contestațiilor – 220 lei fiecare;
4.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 660 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând latura penală a cauzei – 660 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, vizând ambele laturi ale cauzei – 660 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 220 lei;
4.7. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 1.000 lei;
4.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, fără constituire de parte civilă – 1.540 lei, dar nu mai puțin de 440 lei per termen;
4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, fără constituire de parte civila – 660 lei;
9
4.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei – 2.200 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;
4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei – 1.000 lei;
4.12. Prestațiile pentru alți subiecți procesuali – jumătate din onorariul perceput părților.

5. Apel
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul apelului, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:
5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care își continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepții, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) – 660 lei;
5.3. Asistența/reprezentarea juridică a părților în procedura simplificată, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 880 lei;
5.4. Asistența/reprezentarea juridică a parților în procedură simplificată, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 1.540 lei;
5.5. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comuna, fără constituire de parte civila – 1.760 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;
5.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în procedura comună, vizând ambele laturi ale cauzei – 2.640 lei, dar nu mai puțin de 660 lei per termen;
5.7. Formularea concluziilor scrise – onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză a fondului, majorate cu 220 lei fiecare.

6. Căile extraordinare de atac
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul căilor extraordinare de atac, înainte de aplicarea regulilor prevăzute în art. VII, sunt următoarele:
6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cei care îi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării motivelor de apel și onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
6.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții – jumătate din onorariul aferent motivării, dar nu mai puțin de 660 lei per termen.

7. Executarea hotărârilor penale și legile speciale de executare
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în cursul executării hotărârilor penale:
7.1. Formularea contestației la executare – 660 lei;
7.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în contestația la executare – 880 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare condiționată – 660 lei;
7.4. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile de liberare condiționată – 660 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva măsurilor și altele asemănătoare – 440 lei;
7.6. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind regimul de executare, plângerile împotriva măsurilor și altele asemănătoare – 660 lei;
7.7. Formularea cererilor privind obligațiile din conținutul supravegherii – 440 lei;
7.8. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind obligațiile din conținutul supravegherii – 660 lei;
7.9. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere – 660 lei;
7.10. Asistența/reprezentarea juridică a părții în executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziții – 440 lei;
7.11. Declararea căilor de atac – 220 lei.

8. Reabilitarea
Onorariile minime pentru activitățile desfășurate în privința reabilitării:
8.1. Formularea cererii de reabilitare – 660 lei;
8.2. Asistența/reprezentarea juridică a părții în cereri de reabilitare – 880 lei;
8.3. Declararea contestației – 220 lei.

9. Asistența judiciară internaționala în materie penală
Onorariile minime in privința asistenței judiciare internaționale sunt:
9.1. Consultația juridică – 660 lei;
9.2. Asistența și/sau reprezentarea părților – 1.320 lei.

10. În situația în care un client solicită angajarea serviciilor avocațiale pentru o fază procesuală (urmărire penală, cameră preliminară, fond, căi de atac) onorariul minimal ar trebui sa fie stabilit la o valoarea nu mai mică de 2.200 de lei.

11. În raport de complexitatea cauzei și numărul de părți implicate, onorariul poate fi majorat cu până la 100 %.

C. DISPOZIȚII COMUNE

Art. I

În stabilirea onorariilor forfetare s-a pornit de la premisa cuantumului unui onorariu orar evaluat la 220 lei/ora.
Pentru fixarea onorariilor periodice stabilite în suma forfetară conform art. 129 alin. 5 din Statutul profesiei se va avea în vedere un onorariu minim recomandat de 2.200 lei/lună.
Onorariul de succes se va fixa pornind de la minim 100 % din cuantumul onorariului fix.

Art. II

Onorariile minimale sunt stabilite în considerarea contractării cu persoane fizice. Atunci când clientul cu care se contractează este o persoană juridică sau o societate fără personalitate juridică ori o persoană fizică autorizată, onorariile minime calculate potrivit regulilor enunțate în continuare se pot majora cu un procent de până la 100%.

Art. III

În considerarea sporirii naturale a complexității cauzei și a frecvenței solicitărilor de asistență, onorariile minimale se pot majora cu până la 100% atunci când în privința clientului se formulează în aceeași cauză cereri incidentale, adiționale sau accesorii (de ex. măsuri asiguratorii, cereri de suspendare, propuneri de adoptare a măsurilor preventive sau de siguranță).

Art. IV

Onorariile minimale privind întâmpinarea, intervențiile, cererile reconvenționale, cererile de chemare in garanție, arătarea titularului dreptului se taxează cu onorariul minim prevăzut pentru cererile principale.

Art. V

Onorariile aferente activităților exercitate în cursul căilor ordinare sau extraordinare de atac se pot majora cu până la 100% față de cele stabilite pentru activitatea anterioară actelor procesuale astfel atacate.

Art. VI

Onorariile minimale pentru activitățile și acțiunile desfășurate în materia arbitrajului comercial se vor fixa luându-se ca bază onorariile similare prevăzute pentru cererile și acțiunile introduse la instanțele judecătorești.

Art. VII

În cazul cererilor de chemare în judecată sau a capetelor de cerere cu caracter patrimonial care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se va face aplicarea art. I pct. 2.2.
Onorariile minimale pentru activitățile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou se vor fixa luându-se ca bază onorariile prevăzute pentru prestații avocațiale similare.

Art. VIII

Onorariile minimale prevăzute în prezentul tablou sunt brute și nu conțin TVA.

Art. IX

Onorariile minimale de recomandare din prezentul tablou sunt stabilite având în vedere o medie a timpului alocat pentru fiecare activitate sub forma unui onorariu forfetar. Această modalitate de determinare nu exclude posibilitatea ca avocații să stabilească pentru activitățile pe care le prestează onorarii prin raportare la onorariul orar.