• (25 voturi)
  • 22/04/2020
  • 2094

Cum să eviți insolvența, falimentul sau executarea silită

Un avocat bun pe drept comercial, respectiv specializat pe insolvență, materie care face parte din domeniul dreptului comercial, va încerca întotdeauna să acceseze toate instrumentele legale puse la dispoziția sa pentru a-și feri clienții de intrare în procedura insolvenței, respectiv în faliment. Dacă ai un business care întâmpină dificultăți financiare și nu poți achita datoriile existente, trebuie să știi că există anumite proceduri legale care îți pot veni în ajutor.

Una dintre aceste este concordatul preventiv, o procedură care poate feri o societate comercială atât de executări silite cât și de deschiderea procedurii insolvenței pe toată perioada desfășurării sale.

Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află.

Potrivit art. 16 din Legea insolvenței nr. 85/2014, poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor în dificultate financiară, cu următoarele excepţii:

a)    dacă în cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a eşuat;

b)    dacă debitorul şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege, în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii prevăzute de prezenta lege. Această prevedere nu se aplică titularilor acţiunilor la purtător;

c)    dacă s-a dispus suportarea unei părţi a pasivului debitorului de către membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 şi următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia în stare de insolvenţă; prevederile lit. b) rămân aplicabile.

Dacă nu te încadrezi în cele 3 cazuri de mai sus, atunci poți beneficia de procedura concordatului preventiv.

Cum funcționează, pe scurt, această procedură: debitorul în dificultate va adresa o cerere Tribunalului, urmând ca judecătorul-sindic, de urgență și cu precădere, să numească un administrator concordatar provizoriu și, totodată, să suspende provizoriu executările silite pornite împotriva debitorului. Acest administrator concordatar va întocmi tabelul creditorilor, va elabora, împreună cu debitorul, oferta de concordat, respectiv proiectul de concordat şi planul de redresare, îl va supune votului creditorilor (concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile creditorilor care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate), urmând apoi să îl supună omologării judecătorului-sindic.

În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor, iar toate executările silite sunt suspendate de drept. Dacă procedura concordatului preventiv se finalizează cu succes, la termenul prevăzut în contract sau anterior acestuia, după caz, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere prin care va constata realizarea obiectului concordatului preventiv și va dispune închiderea procedurii.

Așadar, iată o altă variantă pentru antreprenorii afectați de o perioadă economică dificilă, cum este cea din prezent, și a închiderii forțate sau a diminuării majore a activității.

Scris de:
Ultima modificare 22/04/2020